Đồn Biên phòng Cầu Muống phát tập cho học nghèo
Đồn Biên phòng Cầu Muống phát tập cho học nghèo