Liên đội trường TH Thường Lạc 2 cùng góp sức với chốt tại Cầu Sở Thượng xã Thường Lạc phòng chống Covid-19
Liên đội trường TH Thường Lạc 2 cùng góp sức với chốt tại Cầu Sở Thượng xã Thường Lạc phòng chống Covid-19