Tổ chức ngày hội  “thiếu nhi vui khỏe-tiến bước lên đoàn”
Tổ chức ngày hội “thiếu nhi vui khỏe-tiến bước lên đoàn”