Tổng vệ sinh trường lớp sau tết đón học sinh trở lại vào ngày 22/02/2021