A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HỌC TẬP, LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ NÂNG CAO Ý THỨC TRÁCH NHIỆM, HẾT LÒNG, HẾT SỨC PHỤNG SỰ TỔ QUỐC, PHỤC VỤ NHÂN DÂN

C

hủ tịch Hồ Chí Minh là người yêu nước, thương dân nồng nàn tha thiết. Ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân, Người đến với chủ nghĩa Mác - Lênin với niềm tin mãnh liệt: “Bây giờ học thuyết nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất là chủ nghĩa Lênin” và con đường duy nhất mang lại độc lập cho dân tộc, tự do cho đồng bào đó là con đường cách mạng vô sản, dùng bạo lực cách mạng để giành chính quyền về tay nhân dân, bởi chính quyền là vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng như V.I.Lênin đã chỉ rõ: cùng với việc tổ chức xây dựng đảng cách mạng thì trong cuộc đấu tranh này, “trước hết phải có Đảng cách mệnh... Đảng có vững cách mệnh mới thành công”(1).

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xây dựng nền tảng tư tưởng cho đường lối chiến lược, sách lược và phương pháp cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Một trong những tư tưởng lớn và cống hiến của Người là hết lòng, hết sức, phục vụ cách mạng, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Trong hệ thống các quan điểm tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về những phẩm chất đạo đức của người Việt Nam, Người chỉ rõ: mỗi người đều phải tuân theo đạo đức công dân. Đó là tuân theo pháp luật của nhà nước, kỷ luật lao động, giữ gìn trật tự chung, đóng góp (nộp thuế) đúng kỳ, đúng số... Đạo đức công dân là tham gia công việc chung, bảo vệ tài sản công cộng, Bảo vệ Tổ quốc (BVTQ), cần kiệm xây dựng nước nhà... Người nói: mỗi người đều phải có bổn phận với đất nước. Nước là nước của dân; dân là chủ của nước. Tổ quốc là Tổ quốc chung. Tổ quốc độc lập thì ai cũng được tự do. Nếu mất nước thì ai cũng phải làm nô lệ.

“Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, trách nhiệm công dân trước hết và bao trùm nhất là trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân. Khi Tổ quốc lâm nguy thì mọi người đều phải đứng lên. Trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến ngày 19/12/1946 Người viết: Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc”(2).

Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, Người yêu cầu, để làm gương cho nhân dân phải có đạo đức cách mạng, vì cán bộ, đảng viên là tấm gương của xã hội, phải nêu gương, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”(3). Mỗi cán bộ, đảng viên, cán bộ quản lý hay cán bộ lãnh đạo vừa phải thực hiện đạo đức công dân, vừa thực hiện đạo đức của người cán bộ. Dù công tác ở lĩnh vực nào cũng đều phải có phẩm chất đạo đức. Cấp bậc càng cao càng phải nêu gương về đạo đức. Theo Người, để có được một đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn có ý thức trách nhiệm cao, hết lòng, hết sức, phụng sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, trước hết phải xây dựng và đào tạo nên một đội ngũ cán bộ có đức, có tài. Người coi đây là công việc “gốc” của Đảng. Bản lĩnh người cán bộ cách mạng là sự kết tinh những phẩm chất nhân cách ở họ, tạo nên năng lực "dĩ bất biến, ứng vạn biến", thể hiện tập trung ở tính kiên định, sáng tạo, quyết làm và biết làm, có ý thức trách nhiệm cao, hết lòng, hết sức, phụng sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Theo tư tưởng của Người, phải có một đội ngũ cán bộ như thế cách mạng mới thắng lợi. Người khẳng định: phải đào tạo một đội ngũ cán bộ có gan phụ trách,“có gan làm việc, ham làm việc. Có thế Đảng mới thành công”(4). Người cán bộ có bản lĩnh là người rất trung thành, kiên định với sự nghiệp cách mạng, bao giờ cũng kiên quyết làm theo mệnh lệnh của Đảng, vô luận hoàn cảnh thế nào, lòng họ cũng không thay đổi. Đó cũng là người biết tuỳ cơ ứng biến, hết sức sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cán bộ cách mạng phải là người trung thành và hăng hái trong mọi công việc. Đó là những người gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, hiểu biết nhân dân, luôn luôn chú ý đến lợi ích của Tổ quốc, của tập thể và của nhân dân. Người cho rằng: người cán bộ, đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và BVTQ phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, ra sức học tập, phấn đấu để thực hiện mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải kiên quyết đấu tranh chống mọi kẻ địch, luôn cảnh giác sẵn sàng chiến đấu, quyết không chịu khuất phục, không chịu cúi đầu. Khi lợi ích của Đảng và của cá nhân mâu thuẫn với nhau, thì lợi ích của cá nhân phải tuyệt đối phục tùng lợi ích của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Tiêu chuẩn số một của người cách mạng là quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng....”(5), “... hết lòng, hết sức, phụng sự  Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phục vụ chủ nghĩa xã hội"(6). Như vậy, người cán bộ cách mạng phải là người ra sức làm việc cho Đảng, đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc và của nhân dân lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng, hết sức, phục vụ cách mạng, nhân dân, vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu đi đầu trong mọi việc.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc tu dưỡng phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên. Trong Di chúc Người căn dặn: cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Muốn vậy, người cán bộ phải kiên quyết chống tham ô, lãng phí, quan liêu, đấy là 3 thứ “giặc nội xâm”; phải chống chủ nghĩa cá nhân, vì nó là nguồn gốc đẻ ra đủ loại tệ nạn, làm tổn hại đến uy tín của Đảng và sự nghiệp cách mạng.

Về tiêu chuẩn cán bộ, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cán bộ trước hết phải có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng tốt. Người cho rằng, người cán bộ có đạo đức cách mạng là người luôn biết đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết. Phải "chí công vô tư", phải "lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ"(7). Cán bộ phải là người có năng lực tương xứng với nhiệm vụ được giao, phải có đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó. Đó mới là người cán bộ hết lòng, hết sức, phụng sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Trong Di chúc, Người viết: suốt đời tôi hết lòng, hết sức, phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. 

 Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân là một hệ thống quan điểm tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên nhiều lĩnh vực, tác động đến nhiều tổ chức, cá nhân trong bộ máy nhà nước và lực lượng vũ trang nhân dân, nó gắn liền với hoạt động thực tiễn không mệt mỏi của Người về  trách nhiệm, hết lòng, hết sức, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Những vấn đề trên là một phần rất nhỏ trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh mà bài viết đã đề cập, cũng là dịp để chúng ta tiếp tục quán triệt, học tập, tìm hiểu tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, nhất là việc vận dụng nó vào thực tiễn, thực hiện các nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị hiện nay.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân là tấm gương đạo đức trong sáng cho toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta học tập, là nhân tố quyết định thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là điểm cốt lõi trong tư tưởng và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với tư tưởng tấm gương đạo đức đó, tiềm năng và sức mạnh của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là trong lực lượng vũ trang nhân dân, đã được khơi dậy và phát huy trong sự nghiệp xây dựng và BVTQ Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Một số giải pháp cơ bản nâng cao ý thức trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

Để tiếp tục học tập, tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên hết lòng, hết sức, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phát huy hơn nữa sức mạnh của đội ngũ cán bộ, đảng viên, theo chúng tôi cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản là:

Trước hết, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chú trọng bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức của người cán bộ, đảng viên; xây dựng ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong đó, cần chỉ rõ: nâng cao ý thức trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân là cái “gốc”, cái đạo đức căn bản của người cán bộ cách mạng. Từ đó yêu cầu mọi cán bộ, đảng viên trong mỗi cơ quan, đơn vị phải tự học, tự tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vươn lên; nhận thức rõ yêu cầu, nội dung về nâng cao ý thức trách nhiệm, lòng trung thành của cán bộ, đảng viên với Đảng, với Tổ quốc và hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hai là, cần phát huy vai trò tổ chức thực hiện của chi bộ, chi ủy và của bí thư trong các bước quán triệt, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, hết lòng, hết sức, phụng sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có đoạn viết: "Trước hết nói về Đảng - Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”(8). Thực tiễn đã chứng minh rằng, nếu chi bộ, chi ủy và bí thư là trung tâm đoàn kết, là cầu nối liền giữa các đảng viên trong mỗi tổ chức đảng giữ vững nguyên tắc lãnh đạo, có thái độ đúng đắn, công tâm trong học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, chí công vô tư trong xem xét, đánh giá, kết luận ưu điểm, khuyết điểm của từng cán bộ, đảng viên thì sẽ tạo động lực và không khí đoàn kết, dân chủ trong cơ quan, đơn vị; ngược lại, nếu chi ủy và bí thư hoặc người chỉ huy không nêu cao ý thức trách nhiệm, thiếu công tâm, không gương mẫu dễ tạo ra những tiêu cực, gây ra những thắc mắc, sự thiếu tin tưởng lẫn nhau, từ đó ảnh hưởng tới năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ. Và, như vậy không nâng cao được ý thức trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

 

Ba là, cơ quan, đơn vị thường xuyên bồi dưỡng nâng cao nhận thức về ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, với sự nghiệp xây dựng và BVTQ Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm và tinh thần đoàn kết tốt; có năng lực lãnh đạo, phương pháp công tác khoa học, được quần chúng tín nhiệm. Cần kết hợp chặt chẽ việc “học tập” với “làm theo”; giữa tổ chức nghiên cứu quán triệt với hướng dẫn, động viên tạo điều kiện để mọi người tích cực, tự giác làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tăng cường tổ chức các phong trào hành động cách mạng phấn đấu thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ đột xuất của đơn vị, cơ quan.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với các trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật của Nhà nước, quan liêu, tham ô, tham nhũng, gây mất đoàn kết nội bộ, giảm lòng tin với nhân dân. Công tác kiểm tra giám sát phải được tiến hành có hệ thống, thường xuyên và đột xuất. Đi đôi với công tác kiểm tra, giám sát là việc xử lý nghiêm minh, công bằng, bình đẳng các hành vi vi phạm kỷ luật... Phương hướng, mục tiêu đó đã thể hiện những nội dung cơ bản nhất quan điểm tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đó cũng chính là mục tiêu cơ bản mà mỗi cán bộ, đảng viên trong mỗi cơ quan, đơn vị  phải ra sức rèn luyện, phấn đấu, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới ./.


Tác giả: Nguyễn Minh Sơn
Nguồn:Sưu tầm Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan